Na základe tohto dokumentu Vám oznamujeme informácie ohľadom Vašich osobných údajov, ktoré nám informujete v súvislosti s kúpou či rezerváciou tovaru v internetovom obchode cerama.sk. Táto informácia je Vám oznamuje sa v súlade s článkom 12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len "Nariadenie"), ktoré je priamo právne záväzné aj na území Slovenskej republiky.


1. Za osobné údaje sú podľa Nariadenia považované všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (tj. O Vás); ktorou sa rozumie fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Vy nám na základe Vašej objednávky tovaru informujete tieto osobné údaje:
- meno a priezvisko,
- adresa Vášho bydliska,
- telefónne spojenie,
- e-mail,
(ďalej len "Osobné údaje").

2.
Naša spoločnosť, tj. spoločnosť Yofi s.r.o., IČ: 28634039 sídlo: Nádražní 100, 73991, Jablunkov, Česká republika je tzv. správcom Vašich osobných údajov, ktoré pre ďalej uvedené účely zhromažďujeme, disponujeme s nimi, a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracovanie. Skutočnosť, že uvedená spoločnosť spravuje Osobné údaje, nemá žiadny vplyv na ochranu Vašich práv podľa Nariadenia, ktoré môžete uplatňovať voči spoločnosti.


3. Spoločnosť Yofi s.r.o.. je prevádzkovateľom (vlastníkom) internetového obchodu cerama.sk.

4. Ako je uvedené vyššie, Osobné údaje nám informujete v súvislosti s objednávkou nami ponúkaného tovaru, a to práve za účelom vybavenia Vašej objednávky, tj. Za účelom plnenia kúpnej zmluvy, ktorú s Vami uzatvárame. Vaše meno a adresu spracovávame za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, doručenie tovaru a vystavenie účtovného dokladu. Telefónne spojenie a e-mailová adresa sú sprístupnené preto, aby sme Vás mohli kontaktovať z dôvodu podania informácie o realizácii kúpnej zmluvy a rezervácie osobného odberu. Spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepodlieha v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. b) Nariadenie Vášmu súhlasu, pretože ich spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy uzavretej s Vami.

5. Vášmu súhlasu nepodlieha spracovanie Osobných údajov na účely šírenia obchodných oznámení formou elektronického kontaktu (e-mail), na základe ktorých Vám oznamujeme aktuálne informácie o spoločnosti, ponukách tovaru, zľavových akciách a ďalších novinkách, iba však v prípade, že sme Váš e-mail získali v súvislosti s Vaším nákupom tovaru na internetovom obchode cerama.sk, to všetko v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

6. Vaše Osobné údaje neposkytujeme žiadnemu ďalšiemu spracovateľovi osobných údajov.


7. Prístup k Osobným údajom majú len osoby zaškolené pre prácu s nimi. Osobné údaje sú ukladané v digitálnej podobe v šifrovanom súbore na serveri našej spoločnosti.

8. Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám, s výnimkou podľa bodu 7., s výnimkou osôb zabezpečujúcich doručenie Vami zakúpeného tovaru zásielkovým spôsobom a s výnimkou osôb poverených vymáhaním našich pohľadávok právnou cestou, kde by dôvodom bola ochrana našich práv a oprávnených záujmov.

9. Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu ustanovenom týmto dokumentom a v súlade s Nariadením. Vo vzťahu k Osobným údajom máte nasledujúce práva voči spoločnosti Yofi s.r.o.:

    - právo získať potvrdenie, či Osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto k Osobným údajom,
    - právo na opravu svojich Osobných údajov,
    - právo na vymazanie svojich Osobných údajov,
    - právo na obmedzenie spracovanie Osobných údajov,
    - právo na prenosnosť Osobných údajov.

11. Vo vzťahu k Osobným údajom nebude dochádzať k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 Nariadenie.

12. Pre prípad, že nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracovávame, môžete sa obrátiť na dohľadový orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (adresa: Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, web:www.uoou.cz)